Ubytovací řád

Vila Rokycanská 

vydaný provozovatelem

Jana Kratochvílová

 

jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle

§ 754 a násl. Občanského zákoníku:

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem služeb - Pension Jana zastoupeným majitelem, paní Janou Kratochvílovou. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1992 Sb. aj.).
Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

 

I. Práva a povinnosti hosta

a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od hlavních předních a hlavních zadních dveří. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

b) Host je povinen:

-      uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku

-      řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená

-      zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování

-      chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození

-      zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu

-      seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej

-      bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu

-      bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil

-      uzamykat při odchodu oboje hlavní vchodové dveře

-      v době od 22.00 hod do 7.00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem

-      pokoj opustit do 10.00 hod v den odjezdu(Check-out). Pozdní odjezd (nejpozději však ve 11.00 hod) musí host nahlásit den předem.

-      příjezd (Check-in) je od 14:00 do 16 hod. Dřívější pouze po dohodě.

Veškeré vybavení pokoje je uvedené v příloze 1 ubytovacího řádu.

b) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

-      provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)

-      odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování

-      používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma osobních počítačů, bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz

-      přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě

-      přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování

-      uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání

c) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

-      nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití

-      držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem

-      kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování

II. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen

-      odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním

-      dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů

-      dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

III. Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno na přilehlém parkovišti před domem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování.

IV. Průběžný úklid

V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny osušky a povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a dle domluvy.

V. Domácí zvířata

Návštěva prostor určených k ubytování s domácími zvířaty není možná bez předchozího schválení provozovatelem. Při porušení bude účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den.

VI. Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

VII. Doklad totožnosti

Karta hosta obsahuje jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu k zápisu do domovní knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti.

VIII. Odstoupení od smlouvy a stornovací poplatky.

 1. Zákazník má právo kdykoli před započtením pobytu a udání důvodu od smlouvy odstoupit, vždy je však potřeba písemného vyrozumění doporučeným dopisem. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto dopisu.
 2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před začátkem pobytu je zákazník povinen uhradit následující stornopoplatky:
  - do 35 dní před nástupem 10%, nejméně však 300 Kč / za osobu
  - do 34 - 22 dní 25%, nejméně však 500 Kč
  - do 21 - 15 dní 50%
  - do 14 - 8 dnů 80%
  - do 7 - 1 den 100%
  Poznámka: Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto:
                   1. počítaný den je den doručení doporučeného dopisu.
                   Poslední den je den plánovaného začátku pobytu.
 3. Vyžadujeme zaplacení stornopoplatků i v případě závažných rodinných důvodů. Pro tento případ doporučujeme sjednat kvalitní pojištění proti stornopoplatkům a nárokovat náhradu na pojišťovně!
 4. Nepřízeň počasí není důvodem ke stornování pobytu.
 5. V každém případě je zákazník oprávněn stanovit vhodného náhradníka, který přebírá jeho práva a povinnosti. Oznámení se musí poslat písemně a neprodleně.

Storno je odečteno od zaplacené zálohy nebo z celkové ceny.
Vyúčtováno a vráceno nejpozději do 20 dnů.

IX. Pojištění

 1. Do ceny pobytu není zahrnuto pojištění.

Zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku včetně nákladů souvisejících se zrušením pobytu".

X. Přechodná a závěrečná ustanovení.

 1. Platnost těchto podmínek může být mezi zákazníkem a pensionem individuálně upravena výlučně písemnou formou.
 2. Zákazník stvrzuje úhradou služeb či produktů a jejím využitím, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje a souhlasí s nimi. Tímto činem je dále srozuměn se základními ustanoveními o bezpečnosti v prostorách provozovny (obytovacího zařízení) a přebírá za sebe veškerou odpovědnost v případě nehody, újmě na zdraví a to bez nároku na odškodnění.
 3. Informace o základních povinnostech a BOZP na stránkách http://www.socr.cz/file/521/08_op_ubytovaci_sluzby.pdf

Nemáme zájem vydělávat na stornopoplatcích, ale naopak máme eminentní zájem na plné spokojenosti svých hostů, jak s ubytováním, tak i s nabízenými službami.

V případě, že host uhradí částku za ubytování přes rezervační či jiný internetový portál, může se odstoupení od smlouvy a storno poplatky lišit. Smlouvu uzavíráte se zprostředkovatelem, který může mít své podmínky.

Ubytovací řád vydal v 30.04.2014

 

Provozovatel

Vila Rokycanská

Jana Kratochvílová

 

 

 

 

 

Příloha 1 ubytovacího řádu

Za věci umístěné v pokoji bere uživatel/návštěvník po celou dobu svého pobytu zodpovědnost.

 

Za obvodové zdivo, včetně oken, dveří, případně podlahy, umyvadla, dřezu, wc či kuchyňské linky zodpovídá uživatel též.

 

V případě zničení či ztráty věci je uživatel zavázán tuto věc dodat novou či peněžně kompenzovat dle domluvy s provozovatelem. V případě poškození v malém rozsahu či poškození, které nemá vliv na funkčnosti předmětu, je uživatel povinen hradit pouze procentuální část z předmětu v závislosti na velikosti poškození vzhledem k předmětu.